Dokumenty szkolne

 1. Statut i Zasady Oceniania i Klasyfikacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu
 2. Procedura spełniania obowiązku szkolnego
 3. Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny
 4. Szkolny zestaw programów nauczania dla gimnazjum 2017/2018
 5. Szkolny zestaw programów nauczania dla liceum 2017/2018
 6. Podręczniki
 7. Regulamin Rady Pedagogicznej ZSO nr 11 w Zabrzu
 8. Regulamin organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przyjmowania i załatwiania interwencji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu
 9. Wycieczki i wymiany
 10. Nauczanie indywidualne
 11. Oświadczenia rodziców w sprawie danych osobowych, wizerunku i religii
 12. Zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego
 13. Egzaminy poprawkowe
 14. Pakiety rozszerzeń
 15. Charakterystyka klasy
 16. Karta uczestnika konkursów gimnazjalnych II i III etapu
 17. Badanie wyników nauczania języków obcych
 18. Wydawanie duplikatów
 19. Upoważnienie do odbioru świadectwa maturalnego
 20. Procedury przenoszenia się oraz wypisywania uczniów ze szkoły
 21. Zgłoszenie wypadku ucznia w czasie zajęć lekcyjnych
 22. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny
 23. Karta nadgodzin
 24. Karta rozliczenia trudnych warunków
 25. DRUKI DLA PRACOWNIKÓW SZKOŁY
  1. Wniosek o rozpoczęcie stażu
  2. Wniosek o ocenę pracy
  3. Wniosek o wydanie legitymacji nauczyciela
  4. Wniosek o pomoc zdrowotną
  5. Wniosek o urlop bezpłatny dla administracji i obsługi
  6. Wniosek o urlop bezpłatny dla nauczycieli
  7. Wniosek o urlop taryfowy
  8. Wniosek o opiekę nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny
  9. Wniosek o urlop wychowawczy
  10. Wniosek o urlop zdrowotny
  11. Wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie (kontynuowanie) dodatkowego zatrudnienia
 26. DRUKI DLA NOWO ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY
  1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika
  3. Zgłoszenie danych pracownika
  4. Zgłoszenie danych dzieci i innych członków rodziny do celów ubezpieczenia zdrowotnego
  5. Dane dzieci i innych członków rodziny zgłoszonych do celów ubezpieczenia zdrowotnego
  6. Formularz do ubezpieczeń
  7. Oświadczenie dotyczące naliczenia dodatku za wysługę lat
  8. Oświadczenie dotyczące PIT-2
  9. Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej
  10. Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  11. Oświadczenie w sprawie naliczenia składek na Fundusz Pracy dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
  12. Oświadczenie pracownika – opiekuna rodzica dziecka
  13. Oświadczenie inne 1
  14. Oświadczenie inne 2
  15. Oświadczenie inne 3
  16. Oświadczenie inne 4
 27. DRUKI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
  1. Wniosek o zapomogę socjalną
  2. Wniosek o pożyczkę mieszkaniową
  3. Oświadczenie o dochodach
  4. Wniosek o zapomogę losową
  5. Wniosek o przyznanie dofinansowania do wczasów pod gruszą
  6. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci
  7. Wniosek o dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku
×