Projekt edukacyjny w gimnazjum

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM NR 3 w roku szkolnym 2016/2017

Metoda projektów polega na podjęciu przez grupy uczniowskie opracowania, zaplanowania i zaprojektowania, a następnie realizacji wykonania projektu. Jej zalety polegają na organizowaniu samodzielnej pracy uczniów w obmyślaniu projektu i jego realizacji oraz rozwinięciu umiejętności samodzielnej pracy, a jednocześnie zespołowości. Jest to jednak nie tyle metoda, ile strategia, przedstawiająca ogromne walory nie tylko w zakresie rozwoju umiejętności umysłowych i praktycznych uczniów, ale także ich rozwoju społecznego. Wywołuje wzmożoną aktywność uczniów, a szkoła staje się dla nich miejscem wyzwalania sił twórczych.

Z tematyką projektów edukacyjnych uczniowie zostaną zapoznani przez wychowawców. Uczniowie dokonają wyboru tematu projektu i zostanie im przydzielony opiekun grupy. Zapoznają się też z dokumentacją wymaganą podczas realizacji projektu i kryteriami oceny projektu oraz złożą pisemną deklarację. Wychowawcy i opiekunowie omówią z uczniami szkolne zasady pracy nad projektami, w tym zasady prowadzenia karty projektu i tworzenia dokumentacji projektu.

W grudniu i styczniu odbywać się będą spotkania informacyjne uczniów z opiekunami projektów, na których zespoły ustalą: cele oraz problem, który porusza projekt, scenariusz projektu i harmonogram działań, przydział zadań w zespole i sposób prezentacji projektu.

Luty, marzec, kwiecień, maj – uczniowie realizują zaplanowane działania i uczestniczą w konsultacjach.

Czerwiec – prezentacja publiczna i ocena projektu.
Udział w projekcie jest obowiązkowy i ma wpływ na ocenę zachowania.
Informacja o udziale i temacie projektu będzie umieszczona na świadectwie ukończenia gimnazjum.

MATERIAŁY:

Dokumentacja realizacji projektu

×